תקנון אתר ד״ר יוזביץ׳

1. חנות המוצרים המקוונת של ד״ר רועי יוזביץ׳ (להלן: “האתר”) הינו אתר אינטרנט אשר מנהל קטלוג וירטואלי של המוצרים של ד״ר רועי יוזביץ׳. האתר הינו בבעלות ד״ר רועי יוזביץ׳.

2. כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: “משתתף”) מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. “פעולה באתר” משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות בכל מבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר.

3. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע”י הבנקים בישראל.

4. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו על-ידי ד״ר רועי יוזביץ׳ וייעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר.

5. דיוור פרסומי והודעות – כל משתתף או משתמש באתר המוסר את פרטיו למפעילי האתר במהלך רכישה, או כל אינטראקציה אחרת מול מפעילי האתר, נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת דברי פרסומת מד״ר רועי יוזביץ׳, כמשמעות הסכמה זו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – (1982 חוק הספאם).

דברי הפרסומת ישלחו אל פרטי הקשר שמסרת במהלך הרכישה או הקשר מול נציגי האתר. בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לנו על סירוב לקבלת דברי פרסומת, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בהודעות הפרסומת שישלחו אליך.

6. פרטיות – אנו מכבדים את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מפרטת את המידע שאנו אוספים ואת השימושים שנעשה בו והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

7. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו .

8. החיוב באתר הינו מיידי. 9. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צויין אחרת במפורש.

10. משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 14 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן בשליטת מנהלי האתר.

. א) ד״ר יוזביץ׳ לא יהיה אחראי למקרים בהם הלקוח אינו אוסף את המשלוח ממקום האיסוף בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה שתישלח ללקוח, מכל סיבה שהיא.

ב) ככל שנרשמו פרטי התקשרות שגויים ובשל כך הלקוח לא אסף את המשלוח ממקום האיסוף בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה שנשלחה אליו או ככל שהלקוח מסרב לקבל את המשלוח, תעמודנה בפניו האפשרויות הבאות:

(1) ככל שהלקוח אינו מעוניין לקבל את המשלוח – יינתן ללקוח זיכוי על העסקה, בקיזוז דמי המשלוח.

(2) ככל שהלקוח מעוניין במשלוח חוזר – תתבצע גביית תשלום נוסף מהלקוח בגין המשלוח החוזר בסך של 20 ₪.

11. במקרה שהמשלוח אבד בחברת השליחויות (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 ימי עבודה ממועד משלוח ההזמנה ע״י ד״ר יוזביץ׳), יישלח משלוח נוסף מוקדם ככל שניתן (בהתאם

לזמינות המוצר). חברת השליחויות איתה עובד האתר הינה משלוח חבילות בדואר רשום דרך דואר ישראל.

12. החזרות וזיכויים

1 -במקרה של ביטול עסקה, הלקוח ידאג להשבת הספר/ים לד״ר יוזביץ׳ לכתובת: ת.ד. 93, נופים כשכל ספר שלם, תקין וללא פגם, ובמידה שהספר הגיע ללקוח באריזה אזי כשהוא באריזתו המקורית, וזאת לא יאוחר מיומיים ממועד קבלת הספר/ים. תהליך הזיכוי ללקוח יתבצע רק לאחר אישור מד״ר יוזביץ׳ שכל ספר התקבל חזרה תקין ושלם.

2 – הזיכוי יתבצע בתוך 3 (שלושה) ימי עסקים מיום אישורו של ד״ר יוזביץ׳ כאמור לעיל ויזוכה אמצעי התשלום שמסר הלקוח, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה ודמי המשלוח.

3 – סעיף זה אינו חל על מוצרים דיגיטליים (ספריים אלקטרונים וקורסים דיגיטליים)

13. ד״ר יוזביץ׳ לא ישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

14 הגבלת אחריות ד״ר רועי יוזביץ לא ישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.

15. ד״ר יוזביץ׳ שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

page3image29236752

16. מבלי לגרוע מהאמור לעיל: אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ד״ר יוזביץ׳ ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי ד״ר יוזביץ׳ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

17. תקנון פרטיות של האתר ניתן לקריאה כאן. 18. ד״ר יוזביץ׳ שומר על זכותו לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

תקנון מוצרים דיגיטליים – קורסים וספרים

1. תכניתכניהאתר-שימושבתכניםובשירותיםהמופיעיםבקורסיםו/אובספריםהינם על אחריות המשתמש. ד״ר רועי יוזביץ אינו אחראי לתוצאות ישירות ו/או עקיפות – של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

2. הזכותלעשותשימושבמידע,בתכנים,במוצריםובשירותיםהמצוייםבקורסיםו/או בספקים נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של ד״ר רועי יוזביץ לכך בכתב ומראש.

3 . קניין רוחני – מלוא זכויות הקניין הרוחני לרבות בסימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר- הינו של ד״ר רועי יוזביץ בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר, להציג, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מתכני האתר בלא קבלת הסכמתו בכתב של ד״ר רועי יוזביץ.

page4image29035984

4. מדיניות ביטולים – ביטול עסקה ושירות והחזרת מוצרים תיעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן – התשמ”א 1981, כפי שיתעדכן מעת לעת וכן בהתאם לתקנות שיוצאו על פיו (להלן : “החוק”). משתמש שרכש את הקורס הדיגיטלי, לא יוכל לבטלו אלא רק בהתאם להוראות החוק בתוך 14 יום מהרכישה בלבד. אחרי 14 יום, לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בכלל. כל האמור מדבר רק לגבי קורס דיגיטלי. לגבי ספר דיגיטלי, לא תינתן אפשרות להחזר כספי כלל.

5. המשתמש מאשר לד״ר רועי יוזביץ לשלוח אליו באמצעות המייל הודעות ותכתובות רלוונטיות לקורס שאליו נרשם.


6. תוקף הקורס – למשך שנה אחת מיום הרכישה.

7. דרכים לצפייה בקורס ומתי תיתכן חסימה – ניתן להתחבר עם עד 2 מכשירים שונים קבועים (מתוכם נייד אחד בלבד)

8 .יצירת קשר – בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, וכן לצורך מסירת הודעה לגבי זכויות יוצרים, ניתן לפנות אל כתובת דוא”ל: office@Yozevitch.com. או בטלפון 09-7922588- כל פנייה תטופל תוך מקסימום 3 ימי עסקים. ד״ר רועי יוזביץ יעשה כל שביכולתו לטפל בפניות שיישלחו אל דוא”ל זה מוקדם ככל האפשר. אם מצאת בתכנים הנמצאים באתר או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות תנאי השימוש הינך מתבקש להודיע לנו על כך

page5image96309104 page5image96309728 page5image96309936 page5image96310144 page5image96310352

עודכן לאחרונה: 13.10.2023

התחברות לאתר